Skip to content

Op deze pagina vind je de laatste versie van het privacy statement van Frissekom.

1. Inleiding

Binnen Frissekom wordt gewerkt met persoonsgegevens van klanten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij klanten. Voor het goed uitvoeren van de overeenkomst tussen de klant en Frissekom ontvangt Frissekom deze persoonsgegevens.

De klant moet erop kunnen vertrouwen dat Frissekom zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Frissekom mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds verdergaande digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.
Frissekom is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De directie en de medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Frissekom geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Frissekom. Dit privacybeleid is in lijn met het algemene beleid van Frissekom en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

2. Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De directie van Frissekom is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

– Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
– Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

3. Uitgangspunten

Frissekom gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Frissekom houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

3.1 Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

3.2 Grondslag en doelbinding
Frissekom zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

3.3 Dataminimalisatie
Frissekom verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Frissekom streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

3.4 Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Frissekom goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. In een aantal gevallen bepaalt de klant de bewaartermijn.

3.5 Integriteit en vertrouwelijkheid
Frissekom gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Frissekom voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

3.6 Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Frissekom afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Frissekom controleert deze afspraken jaarlijks.

3.7 Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken cliƫnt en medewerker zoveel mogelijk beperkt.

3.8 Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

3.9 Rechten van betrokkenen
Frissekom honoreert alle rechten van betrokkenen.

3.10 Datalekken
Frissekom streeft ernaar om datalekken te voorkomen. Frissekom heeft hiervoor passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Mocht een datalek zich toch voordoen dan zal Frissekom deze vastleggen en onderzoeken. Indien melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen nodig zijn dan zal Frissekom dit onverwijld doen. Waar nodig zullen de beveiligingsmaatregelen worden aangescherpt.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door de directie van Frissekom. Het beleid wordt ieder jaar geƫvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via een interne mail.

Aldus vastgesteld door de directie van Frissekom op 25-05-2018,

Wouter de Vries / Jeroen van der Meulen

Wat is jouw uitdaging?

Laten we kennismaken!